Privatumo ir slapukų politika

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja „Autobatai” IĮ elektroninės parduotuvės https://rataibatai.lt (toliau – RATAI BATAI) ir  RATAI BATAI kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, „Autobatai“ IĮ asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

1.3. Naudodamiesi elektronine parduotuve sutinkate, kad RATAI BATAI juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis ir tvarka.

1.4. RATAI BATAI vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

1.4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y., tik tais atvejais, kai:

1.4.3.1. Jūs duodate sutikimą;

1.4.3.2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;

1.4.3.3. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia RATAI BATAI arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni.

1.4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

1.4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

1.4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

1.4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.5. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis gali:

1.5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;

1.5.3. juridiniai asmenys;

1.5.4.visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. RATAI BATAI gerbia kiekvieno iš Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), duomenys apie prekių užsakymą renkami ir tvarkomi tam, kad:

2.1.1. būtų apdoroti Jūsų prekių užsakymai;

2.1.2. būtų išrašyti finansiniai dokumentai;

2.1.3. būtų išspręstos problemos, susijusios su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.1.4. būtų įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai;

2.1.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.2. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis, jiems pasikeitus, nedelsiant juos atnaujinti.

2.3. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis RATAI BATAI įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.4. Jūsų asmens duomenys saugomi bei tvarkomi iki užsakymo visiško įvykdymo. Po to duomenys perkeliami į pasyvią duomenų bazę ir saugomi 5 metus. Suėjus minėtiems terminams, Jūsų asmens duomenys sunaikinami Bendrovės įgalioto darbuotojo.

2.5. RATAI BATAI statistiniais tikslais gali naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3. Slapukų failai

3.1. Internetinė svetainė https://rataibatai.lt naudoja slapukus ir technologijas, leidžiančias pritaikyti RATAI BATAI svetainės turinį Jūsų poreikiams ir patogumui.

3.2. Siekiant užtikrinti tinkamą el. padangų parduotuvės https://rataibatai.lt paslaugų funkcionavimą, yra naudojami vadinamieji slapukai – maži failai, įrašomi naudotojo kompiuterio diske. Jie leidžia atpažinti naudotoją pakartotinio prisijungimo metu, o taip pat kaupia informaciją apie jo naudojimosi portalu būdą, t. y., kokias paslaugų tarnybas aplankė, kokią medžiagą peržiūrėjo, kokiu būdu ją pasiekė. Šios informacijos rinkimas suteikia RATAI BATAI galimybę geriau pritaikyti el. padangų parduotuvę mūsų naudotojams. Slapukų failai leidžia mums pažinti naudotojo preferencijas, o ne nustatyti, kas jis yra.

3.3. Jūs galite bet kuriuo metu savo internetinės naršyklės parinktyse išjungti slapukų aptarnavimą, pakeisdamas apsaugos lygį iki visiško slapukų blokavimo.

3.4. Duomenis, gautus el. padangų parduotuvėje https://rataibatai.ltt slapukų failais, naudojame:

3.4.1. naudotojo registracijai aptarnauti – jie leidžia teisingai atpažinti naudotoją, pasibaigus prieigos teisės patikrinimo procesui;

3.4.2. internetinėms apklausoms atlikti – jie padeda įsiminti jau pateiktus atsakymus;

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

4.1. Jūsų asmens duomenis turi teisę tvarkyti RATAI BATAI duomenų tvarkytojai – serverio paslaugos teikėjas bei pašto siuntas pristatančios bendrovės – tiek, kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti. RATAI BATAI turi teisę perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5.2. Jūs turite pareigą registracijos formose nurodyti tik teisingus asmens duomenis. RATAI BATAI nėra atsakinga už registracijos formose nurodytų asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų asmens duomenų.

6. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

6.1. Pateikę RATAI BATAI asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba patvirtinę savo asmens tapatybę teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, turite teisę:

6.1.1. reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;

6.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

6.1.3. žinoti, kad yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

6.1.4. susipažinti su RATAI BATAI tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

6.2. RATAI BATAI, gavus Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos pateiks Jums atsakymą.

7. Privatumo politikos keitimas

7.1. RATAI BATAI turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką, apie tai pranešdama elektroninėje parduotuvėje.

7.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.

Slapukų politika

1. Slapukas yra nedidelis tekstinis failas arba programinės įrangos elementas, atsiųstas į Jūsų įrenginį, kuris išsaugo informaciją, susijusią su naršymo istorija, ir Jūsų įrenginio interneto naudojimo duomenų rinkinys. Jį kontroliuoja Jūsų interneto naršyklė; kartais jis turi unikalų atsitiktine tvarka parinktą numerį. Galite jį perskaityti, sunaikinti arba pakeisti.

2. Visuomet ieškome naujų būdų, kaip pagerinti savo internetinį tinklapį ir pasiūlyti geresnes paslaugas, todėl naudojame žemiau apibūdinamus skirtingų tipų slapukus:

2.1. Techniniai slapukai: tokie slapukai yra būtini tam, kad būtų užtikrintas svetainės veikimas, galimybė naudotis svetaine ir jos funkcijomis. Be šių slapukų negalėtų būti jūsų pageidaujamos paslaugos, pavyzdžiui, pirkimo internetu.

2.2. Funkciniai slapukai, skirti pagerinti svetainės funkcionalumą, naudojimosi svetaine patogumą ir efektyvumą. Slapukai yra labai svarbūs tinklapio ir elektroninių paslaugų veikimui, jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo registracijos duomenų.

3. Pažymime, kad svetainėje yra naudojami tik Techniniai ir Funkciniai slapukai skirti užtikrinti būtiną el. parduotuvės funkcionavimą.

4. Jūs pats galite valdyti ir (arba) išdiegti slapukus. Slapukus galite išdiegti dviem būdais:

4.1.  Savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (pvz. „Mozilla Firefox“ naršyklėje puslapio dešinėje viršuje reikėtų rinktis ︙, tuomet „Settings“ (Nustatymai), vėliau puslapio apačioje spausti „Show advanced settings“ (Rodyti išplėstinius nustatymus), tuomet „Privacy“ (Privatumo) skyriuje spausti „Content settings“ (Turinio nustatymai). Tuomet, norint ištrinti visus slapukus iš karto, „Cookies“ (Slapukų) skyriuje spausti „All cookies and site data“ (Visi slapukai ir svetainių duomenys), puslapio viršuje dešinėje rinktis „Remove all“ (Pašalinti visus), galiausiai apačioje dešinėje spausti „Done“ (Atlikta), o norint pašalinti slapukus po vieną, „Cookies“ (Slapukų) skyriuje reikia užeiti ant atitinkamo slapuko pavadinimo ir dešinėje spausti „x“.), todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

4.2. Be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

4.3. Naršyklę galima nustatyti atskirai kiekvienam įrenginiui, kurį naudojate.

5. Pažymime, kad tinklapyje naudojamų slapukų išdiegimas arba blokavimas gali turėti įtakos tinklapio veikimui ir kai kuriems jo funkcionalumas, taip pat neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi tinklapyje prieinamomis paslaugomis.

6. Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie yra naudojami tik kol naršysite mūsų svetainėje ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų aukščiau, punkte Nr. 32, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra tinklapio valdytojas.

7. Naudojami rataibatai.lt slapukai:

Pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

_referrer

Fiksuojama svetainė iš kurios patekote į mūsų puslapį.

31 diena

Saugo svetainės adresą iš kurio buvote nukreipti į rataibatai.lt svetainę.


8. Naudojami trečiųjų šalių slapukai:

Gerbdami jūsų privatumą rataibatai.lt svetainėje nėra naudojami trečių šalių slapukai.

Loading...
Profesionali konsultacija